ประกาศเชิญชวน ยื่นซองประกวดราคาการก่อสร้างอาคารเรียนแบ สปช.105/29

การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งบจัดสรร ๔,๘๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

Visitors: 7,625