การจัดจ้างตกลงราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูและลานกีฬา เลขที่ 3/2560                 งบประมาณ ๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

การตกลงราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๑/๒๖ (บ้านพักครูเดี่ยว)

และลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา 

 

 

 

Visitors: 7,625