การตกลงราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบองค์การฯ สร้างเมื่อปี ๒๕๑๗ เลขที่ 2/2560

                                                                                                                                                                                                   แบบ ปปช.01

การจขัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบองค์การฯ สร้างเมื่อปี ๒๕๑๗ ปีงบประมาณ 2559

Visitors: 7,625