การตกลงราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 604/45 เลขที่ ๑/๒๕๖๐

แบบ ปปช.01

Visitors: 7,625