ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

วันที่

กิจกรรม

16 พฤษภาคม 2560

เปิดภาคเรียนทุกชั้นเรียนเปิดทำการเรียนการสอน (เริ่มนับเวลาเรียน)

26 พฤษภาคม 2560

เลือกตั้งประธานนักเรียน

31 พฤษภาคม 2560

ประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย

15 มิถุนายน 2560

พิธีไหว้ครู

26 มิถุนายน 2560

วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด

7 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา

20 – 21 กรกฎาคม 2560

สอบกลางภาคเรียนที่ 1

27 กรกฎาคม 2560

วันภาษาไทยแห่งชาติ และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

8 สิงหาคม 2560

กิจกรรมอาเซียนเดย์

11 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

18 – 19  กันยายน 2560

ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1

25 - 27 กันยายน 2560

สอบวัดผลกลางปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

28 - 29  กันยายน 2560

นักเรียนลงทะเบียนแก้ 0 , ร , มส (ขยายเวลา การแก้ 0 , ร , มส ได้ไม่เกิน 1 ภาคเรียน)

2 ตุลาคม 2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1

3 ตุลาคม 2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2

4 ตุลาคม 2560

ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษา

5 ตุลาคม 2560

ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษา

ครูประจำวิชาส่ง ปพ.5 , ปพ.5/1 , ปพ.6 ให้ฝ่ายวิชาการ

5 – 6 ตุลาคม 2560

กิจกรรมกีฬาภายใน

11 – 31 ตุลาคม 2560

ปิดภาคเรียนที่ 1/2560

 

Visitors: 7,625