เทิดไท้องค์ราชินี  ราษฎร์เปรมปรีด์  วิถีอาเซียน  พากเพียรวิทยาศาสตร์ไทย

 

กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชินี  ราษฎร์เปรมปรีด์  

วิถีอาเซียน  พากเพียรวิทยาศาสตร์ไทย

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
เป็นการบูรณาการกิจกรรม 3 กิจกรรม เข้าด้วยกัน  ดังนี้ วันแม่แห่งชาติ  วันอาเซียน
และวันนักวิทยาศาตร์น้อย โดยมีนายยงยุทธ  หลีล้วน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผู้ปกครองเข้าร่วมงาน 
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 7,625