ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2559  วันที่ 8 มิ.ย. 59

                              การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2559  ในวันที่ 8 มิ.ย. 59  โดยประธานนายอุทัย  เสียงแจ่ม ประธานคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นถึง การดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการฯ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่สนับสนุนปัจจัยด้านต่าง ๆ 

                              

Visitors: 7,625