เกี่ยวกับโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

    

 สีเขียว หมายถึง ความสดใส ความอุดมสมบูรณ์

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด

  

อักษรย่อ

 

Visitors: 7,625