เป้าประสงค์


  1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล
  2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ที่เอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  3. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา พร้อมรับการบริการ และเกิดความพึงพอใจทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการ
  4. ครูผู้สอนมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
  5. ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  7. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับสังคมอาเซียนได้
  8. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ
  9. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ เทคโนโลยี และงานอาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
  10. ผู้เรียนทุกคนมีสุนทรียภาพ และความสุขในการเรียน
Visitors: 7,625