ปรัชญาโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

 

                        "ความรู้ คู่คุณธรรม นำอาชีพ อยู่อย่างพอเพียง"

Visitors: 7,625