อัตลักษณ์โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

                                                                              อัตลักษณ์

                                            งานอาชีพสู่สถานศึกษาพอเพียง

                                                                    จุดเน้น

                                  การนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์

                                                                   จุดเด่น

                                                           ผลิตภัณฑ์โคนม

Visitors: 7,625