พันธกิจ

พันธกิจ

          1.       พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          2.      ส่งเสริมพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี

          3.      สร้างสังคมคุณภาพให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยม 12 ประการ และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

          4.      จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะด้านอาชีพ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

          5.       จัดการเรียนการสอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนในการปฏิรูปการศึกษา ตามนโยบายโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

                    และโรงเรียนประชารัฐ

Visitors: 7,625