วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

 

 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                        " โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

                        วิชาการก้าวหน้า สร้างสังคมคุณภาพบนพื้นฐานงานอาชีพ

                        ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ "

 

Visitors: 7,625