บุคลากร


นางสาวพิสมัย คำดี

       ครูอัตราจ้าง

นางสาวจันทรา  โรจนพงษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

                                                                                                                


นางมาเรียม   ใจมั่น

นักการภารโรง

Visitors: 7,625