กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

28นสนันทิยา โพธิประสิทธิ์ (Custom) (2).JPG

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวนันทิยา   โพธิประสิทธิ์

 15นสวัชรากร พุกรอด (Custom) (2).JPG

นางสาววัชรากร   พุกรอด

 13นางดวงนภา สิโฯทก (Custom).JPG

นางดวงนภา  สิโนทก

 26นสมยุรทิพย์ อ้นเทศ (Custom) (2).JPG

นางสาวมยุรทิพย์  อ้นเทศ

Visitors: 7,625