23นายกฤติภณ เณรตาก้อง (Custom) (2).JPG

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายกฤติภณ     เณรตาก้อง

 

12นสสุธา จันอ่อน (Custom) (2).JPG 

นางสาวสุธา   จันอ่อน

 

 13นางดวงนภา สิโฯทก (Custom) (2).JPG

นางดวงนภา   สิโนทก

 

24นสณัฐพร ส่งศรี (Custom) (2).JPG 

นางสาวณัฐพร   ส่งศรี

 

27นางกิจจา วรสหวัฒน์ (Custom) (2).JPG 

นางกิจจา    วรสหวัฒน์

 

33นสพิสมัย คำดี (Custom) (2).JPG 

นางสาวพิสมัย   คำดี

 
     
Visitors: 7,625