ระดับปฐมวัย

 

 

 

หัวหน้าวิชาการระดับปฐมวัย

นางปัถยา   รื่นนาค

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

 

นางศศิกานดา  มูนีกุล

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

นางสาวชมพูนุท   คิดดี

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

นางบุญฑริกา   แก้วจีน

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

 

 

           

Visitors: 7,625