อาคารสถานที่

โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) มีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง

 อาคารประกอบ 2 หลัง  ศูนย์ศึกษา 2 ศูนย์ ส้วม 2 หลัง 

และบ้านพักครู 1 หลัง ดังนี้ 

อาคารเรียน ทั้งหมด 3 หลัง

1. อาคารเรียนแบบ 017 (อาคารเชวง-ลัดดา ชินธรรมมิตร)
2. อาคารเรียนแบบ สปช.2/28  ปรับปรุง ปี 2545
    (อาคารนายสาม ขาง้อ เซี่ยงจ๊ง)
3. อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น  10 ห้องเรียน         
    (ชั้นบน 5 ห้อง ชั้นล่าง 5 ห้อง)
 
> อาคารประกอบ 2 หลัง
1. อาคารอเนกประสงค์ แบบเขียนเอง (หลังคาโค้ง)
2. อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)
 
               > ศูนย์ศึกษา 2 หลัง
                   1. ศูนย์อาเซียนศึกษา
                   2. ศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
 
               > ส้วม 2 หลัง
                   1. ส้วม  แบบ สปช.601/26
                   2. ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่ /49
 
               > บ้านพักครู 1 หลัง
                   1. บ้านพักครู แบบองค์การ ฯ
 
 
                                                                อาคารเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)
 
 
                                                               อาคารเรียนแบบ 017 (อาคารเชวง-ลัดดา ชินธรรมมิตร)
 
   

อาคารเรียนแบบ สปช.2/28  ปรับปรุง ปี 2545 

(อาคารนายสาม ขาง้อ เซี่ยงจ๊ง)

 

 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ชั้นบน 5 ห้อง ชั้นล่าง 5 ห้อง)

 

 ศูนย์อาเซียนศึกษา

 

Visitors: 7,625