งานบริหารวิชาการ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

วันที่

กิจกรรม

16 พฤษภาคม 2559

เปิดภาคเรียนทุกชั้นเรียนเปิดทำการเรียนการสอน 

(เริ่มนับเวลาเรียน)

20 พฤษภาคม 2559

วันวิสาขบูชา

1 มิถุนายน 2559

ประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย

9 มิถุนายน 2559

พิธีไหว้ครู เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

24 มิถุนายน 2559

วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 26 มิถุนายน ตรงกันวันอาทิตย์)

18 กรกฎาคม 2559

รัฐบาลประกาศวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

19 กรกฎาคม 2559

วันอาสาฬหบูชา

20 กรกฎาคม 2559

วันเข้าพรรษา

21-22กรกฎาคม 2559

 สอบกลางภาคเรียนที่ 1

29 กรกฎาคม 2559

วันภาษาไทยแห่งชาติ

8 สิงหาคม 2559

กิจกรรมอาเซียนเดย์

11 สิงหาคม 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

19–20กันยายน2559

ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1

26-28 กันยายน2559

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

 

สอบวัดผลกลางปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

29-30 กันยายน2559

นักเรียนลงทะเบียนแก้ 0 , ร , มส 

(ขยายเวลา การแก้ 0 , ร , มส ได้ไม่เกิน 1 ภาคเรียน)

3 ตุลาคม 2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1

4 ตุลาคม 2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2

5 ตุลาคม 2559

ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษา

6 ตุลาคม 2559

ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษา

ครูประจำวิชาส่ง ปพ.5 , ปพ.5/1 , ปพ.6 ให้ฝ่ายวิชาการ

6–7 ตุลาคม 2559

กิจกรรมกีฬาภายใน

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่   2  ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

วันที่

กิจกรรม

2 พฤศจิกายน 2558

เปิดภาคเรียนที่ 2 เริ่มนับเวลาเรียน

18-20 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้น ป.4-5 ณ วัดบ้านกุ่ม

27 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ จังหวัดเพชรบุรี

26-28 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.6 ณ ค่ายจังหวัดกาญจนบุรี

 4 ธันวาคม 2558

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

9 ธันวาคม 2558

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ จังหวัดชัยนาท

17-18 ธันวาคม 2558

กิจกรรมต้นกล้าธรรมะ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ วัดป่าวิมุตยาราม

21-23 ธันวาคม 2558

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ม.3 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

30 ธันวาคม 2558

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

 9 มกราคม 2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

11 – 12 มกราคม 2559

สอบกลางภาคเรียนที่ 2

27 กุมภาพันธ์ 2559

ป.6 สอบ O-NET

27-28 กุมภาพันธ์ 2559

ม.3 สอบ O-NET

9 มีนาคม 2559

ป.3 สอบ NT

สอบประมาณ 21 – 25 มีนาคม 2559

ป.2 , ป.5 , ม.2 สอบ LAS

เดือน มีนาคม 2559

ป.1 , ป.4 , ม.1 สอบเครือข่าย

23 กุมภาพันธ์ 2559

ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

7 – 9 มีนาคม 2559

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

11 มีนาคม 2559

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนแก้ 0 , ร , มส

14 มีนาคม 2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบแก้ตัว

16 มีนาคม 2558

ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

15 – 17 มีนาคม 2559

สอบวัดผลปลายปีการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

 

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2

18 มีนาคม 2559

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2  ลงทะเบียนแก้ 0 , ร , มส

21 มีนาคม 2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 สอบแก้ตัว

23 มีนาคม 2559

ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2

25 มีนาคม 2559

ครูประจำวิชาส่ง ปพ.5 , ปพ.5/1 , ปพ.6 ให้ฝ่ายวิชาการ

30 มีนาคม 2559

กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ , กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย

1 เมษายน 2559 – 15 พฤษภาคม 2559

ปิดเรียนปลายปีการศึกษา 2558

หมายเหตุ เช็คอาหารกลางวันถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 นมพาสเจอร์ไรซ์ส่งถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559

และรอการแจ้งจัดสรรนม U.H.T. เพื่อให้เด็กดื่มช่วงปิดภาคเรียน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • DSC_0621.JPG
  กุญแจ 5 ดอก ก้าวสู่ BBL 5 keys to BBL กุญแจดอกที่ 1.สนามเด็กเล่นเปลี่ยนสนามเด็กเล่น เพื่อพัฒนาสมองน้อยและไขสันหลังให้แข็งแกร่ง เมื่อเด็กออกกำลังกายร่างกายจะส่งเลือดไปเลี่ยงสมองมากข...

 • คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" > ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระดับชั้น ป.1-3 > ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการกิจกรรม "ลดเวล...

 • 13.jpg
  นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เดินทางสำรวจข้อมูลติดตามโครงการโรงเรียนประชารัฐด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 • รู้จักสะเต็ม คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศ...

 • ปปป.jpg
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) วันที่ กิจกรรม 16 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรียนทุกชั้นเรียนเปิดทำการเรียนการสอน (เริ่...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 7,625