ประวัติโรงเรียน

                                                       
                     ♦♦ ประวัติโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)  ♦♦
 
                โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)  สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2481  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดจันทาราม  เป็นสถานที่เรียน
                พ.ศ. 2500  จำนวนนักเรียน ได้เพิ่มขึ้นถึง 300  คน  ศาลาการเปรียญไม่สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้สะดวก ต้องแบ่งนักเรียนบางส่วนไปเรียนใต้ถุนกุฏิสงฆ์
                ท่านพระครูพิทักษ์ธีระธรรม เจ้าอาวาสวัดจันทาราม ได้เห็นความยากลำบากในการเรียน การสอน ประกอบกับวัดต้องใช้ศาลาการเปรียญประกอบพิธีทางศาสนาอยู่เสมอ โรงเรียนต้องหยุดเรียนบ่อยครั้ง  จึงได้ร่วมมือกับทางราชการและประชาชนดำริที่จะสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น  โดยเริ่มจัดงานการกุศลต่าง ๆ ขึ้น  เพื่อรวบรวมทุนดำเนินการ  ได้เงินจำนวน 29,000 บาท  ได้นำเงินจำนวนนี้ไปซื้อที่ดินด้านตะวันตกของวัดเพิ่มอีก  4  ไร่   2  งาน ราคา 9,000  บาท เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1ข.  พิเศษ มีมุขกลาง ซึ่งใช้เป็นห้องประชุม
                วันที่ 2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2500  ได้กำหนดเป็นวันวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโดย นายแม้น  อรจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธาน
                การก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการจากเงินที่รวบรวมได้จำนวน  20,000 บาท ตามแบบแปลนของกระทรวงศึกษาธิการ (ป.1 ข.พิเศษ)
                รูปแบบอาคารเป็นตึกชั้นเดียว  ยกพื้นสูง 1.20  เมตร  ระเบียบกลาง 2.00 เมตร ห้องเรียนขนาด 6 x 8  เมตร  จำนวน 10 ห้อง  ห้องพิเศษขนาด  4x6  เมตร 2 ห้อง  ห้องประชุม   1  ห้อง รวมความยาวอาคารเรียน  80  เมตร

                             

   
                การดำเนินการในเบื้องต้น  ได้เพียงหล่อเสาตอหม้อ ค.ส.ล. กับคานดินโดยรวมต่อมาได้รับเงิน ก.ศ.ส.มาสมทบเป็นทุนก่อสร้างอีกจำนวน 16,000 บาท ได้หล่อคานค.ส.ล.รับพื้นได้ครึ่งหนึ่งของแบบแปลน 
                พ.ศ. 2501 ร.ต.ท.เรือง  สถานานนท์   นายอำเภอบ้านโป่ง  ได้ขอความร่วมมือจากข้าราชการครู  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พ่อค้า  ประชาชน  ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีที่วัดจันทาราม ได้เงินจำนวน 31,000.40 บาท  ท่านพระครูพิทักษ์ธีระธรรมและคณะกรรมการวัด ได้ร่วมกันจัดงานการกุศลขึ้นอีกหลายครั้ง รวบรวมเงินได้ จำนวน  57,000 บาท สมทบกับเงินงบประมาณอีก จำนวน  110,000 บาท คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาดำเนินการ คือ มีมติให้สร้างให้เสร็จ จำนวน 5 ห้องเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อน
                พ.ศ. 2502 ท่านพระครูพิทักษ์ธีระธรรมร่วมกับคณะกรรมการประชาชน ได้ร่วมกันหาทุนทรัพย์ได้อีกจำนวน  18,000 บาท แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้
                ด้วยกุศลเจตนาต่อการศึกษาประชาบาล   นายประยงค์  - นางเล็ก  ตั้งตรงจิตร เจ้าของห้างขายยา ตราใบโพธิ์  จ.พระนคร  ได้สละทรัพย์ จำนวน  100,000  บาท มอบเป็นทุนสมทบในการก่อสร้างอาคารเรียน  โดยผ่านกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมกับได้รับงบประมาณสมทบอีก จำนวน 150,000 บาท  จนสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จใช้ประโยชน์เป็นสถานศึกษา ได้สมบูรณ์ตามความประสงค์ แต่ยังค้างการต่อเติมห้องประชุม (ค้างส่วนที่เป็นเวทีด้านหลัง)
                รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น                        511,000.40  บาท  
แยกประเภทได้ดังนี้  เงิน  ก.ศ.ล.  จำนวน                       16,000.00  บาท
                        เงินประชาชนบริจาค                          260,000.00  บาท
                        นายประยงค์  - นางเล็ก  ตั้งตรงจิตร       100,000.00 บาท
                ด้วยความร่วมมือของเจ้าอาวาส ,  อาจารย์วิชา  วัฒนกุล  อาจารย์ใหญ่  ,  พ่อค้าประชาชน อาคารหลังนี้จึงสำเร็จตามประสงค์ทุกประการ
                ได้ขนานนาม อาคารหลังนี้ว่า  “โรงเรียนวัดจันทาราม  ตั้งตรงจิตร  5”  (นายประยงค์ – นางเล็ก  ตั้งตรงจิตร)  ซึ่งถือเป็นมงคลนาม  ให้ปรากฏเป็นมิ่งขวัญ  ควรแก่การสรรเสริญ และความภาคภูมิใจของท้องถิ่น
                พ.ศ. 2511  ได้ขยายการศึกษาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
                พ.ศ. 2513  สร้างอาคารชั้นเดียว ขนาด 8 x  40 เมตร  5  ห้องเรียน จากเงินงบประมาณ 60,000 บาท  เงินบริจาค  35,200  บาท  โดยกำหนดให้เป็นอาคารโรงอาหาร แต่เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก  จึงดัดแปลงเป็นอาคารเรียน
                พ.ศ. 2514  สร้างอาคาร แบบ 017  องค์การฯ ขนาด 6 x 33  เมตร  2 ชั้น  8 ห้องเรียน แต่ได้รับงบประมาณให้สร้างชั้นเดียวก่อน ใต้ถุนโล่ง
                พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างจนเสร็จ
                พ.ศ. 2522  ได้รับเงินบริจาคของคุณเชวง - คุณลัดดา  ชินธรรมมิตร ให้ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 017  เป็นเงิน  120,000 บาท
                ประชาชนบริจาคเงินวัสดุสร้างกำแพงด้านหน้าและทาสีอาคาร ป.1ข.พิเศษ   

                 
   
                พ.ศ. 2526 สร้างประปาโรงเรียนจากเงินที่  นักเรียนไปรับฝากรองเท้างานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดจันทาราม  สร้างที่ดื่มน้ำ และฐานพระพุทธรูป
                พ.ศ.   2529  จัดงานฉลองวันเด็กหาทุนถมสนามฟุตบอล
                พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณสร้างกำแพงโรงเรียนด้านทิศตะวันตกและทิศใต้บางส่วน เป็นเงิน120,000  บาท
                พ.ศ. 2533  จัดงานฉลองวันเด็ก  สร้างกำแพงต่อจากที่เหลือด้านทิศใต้
                พ.ศ. 2535  จัดงานวันเด็ก สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน 52,000 บาท
                พ.ศ. 2536  จัดงานวันเด็ก สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จนเสร็จ เป็นเงิน 65,000 บาท
                พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคาร แบบ ป.1 ข.พิเศษ เป็นเงิน 350,000 บาท
                พ.ศ. 2538  จัดงานวันเด็กสร้างป้ายชื่อโรงเรียนด้วยหินอ่อน เป็นเงิน 75,000 บาท
                พ.ศ. 2539  จัดงานวันเด็กสร้างซุ้มกาญจนาภิเษกกำแพง ด้านทิศตะวันออก ประตูด้านหน้า ทิศเหนือ  และด้านข้างทิศตะวันออก  สวนวิทยาศาสตร์  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
                พ.ศ. 2541  เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ชั้น ม.1 – ม.3 เป็นปีแรก ซึ่งมีนักเรียนชายและหญิง รวม  23  คน
                พ.ศ. 2542  นายถนอมศักดิ์  สุวิรัตนภิส  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทาราม ตั้งตรงจิตร 5 เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30  กันยายน
                พ.ศ. 2542  นายสุธาพจน์  คชประดิษฐ์  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน ได้ทำการพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ปรับปรุงห้องประชุม  ให้ใช้การได้อย่างดี โดยหาเงินเปลี่ยนหน้าต่างได้ ซึ่งผุพังเป็นกระจกรอบห้อง เป็นเงิน 12,000 บาท  ติดผ้าม่านหน้าต่าง  19,000 บาท และม่านบนเวที 15,000 บาท
2.    ได้งบประมาณมิยาซาวา สร้างสนามบาสเกตบอล  จำนวน  235,500  บาท
3.    สร้างสนามตะกร้อ  โดยการบริจาคของผู้ใหญ่สุเทพ  ภูริเอกทัต
4.    ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเปลี่ยนแปลงจากฝาไม้หน้าต่างไม้ เป็นกระจกทั้งห้อง และติดผ้าม่านรอบห้อง
5.    ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องวิทยาศาสตร์ ให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
6.    สร้างห้องปฏิบัติการทางอาชีพ (อาหาร)
7.    ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้องปฏิบัติการทางอาชีพ (ห้องเสื้อ) และห้องแต่งผมให้ใช้ปฏิบัติการได้
ในปีการศึกษา 2543  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จบการศึกษาจากโรงเรียนเป็นรุ่นแรก จำนวน24  คน
ปี พ.ศ. 2544  ทางโรงเรียนได้จัดงานจันทารามสัมพันธ์ สานฝันให้บ้านเกิดโรงเรียนเก่า ได้เงิน100,900 บาท  และได้ดำเนินการสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา ของโรงเรียนใหม่ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 150,000  บาท 
ปี พ.ศ. 2546  โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากนายสาม  เซี่ยงจ๊ง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน  จัดสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ปรับปรุง  2545  จำนวน 4  ชั้น  18 ห้องเรียน  งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน  6,000,000  บาท (หกล้านบาท) ให้แก่โรงเรียนวัดจันทาราม ตั้งตรงจิตร5    โดยสร้างแทนที่อาคาร นายประยงค์ – นางเล็ก  ตั้งตรงจิตร   โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดจันทาราม ตั้งตรงจิตร 5 มีมติให้ใช้ชื่ออาคารหลังใหม่ว่า  “ อาคารนายสาม  -  ขาง้อ   เซี่ยงจ๊ง” 
           ปี พ.ศ. 2547  คณะกรรมการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของโรงเรียน ร่วมกันตั้งชื่ออาคารว่า “อาคารนายสาม – ขาง้อ  เซี่ยงจ๊ง”         ปี พ.ศ. 2548    วันที่ 4 กรกฎาคม  2548 เวลา  10.09  น. จัดให้มีพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน  โดย ฯพณฯ ท่าน พล.ร.อ.ชุมพล   ปัจจุสานนท์  องคมนตรี 

                 

           ปี พ.ศ. 2551  นายสิงหะ   บุตรดี  ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนในด้านต่างๆ ดังนี้
           ปี พ.ศ. 2552  เทศบาลตำบลกระจับ  ขอใช้บริเวณสถานที่ของโรงเรียนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นอาคาร  2  ชั้น  นักเรียนอนุบาล 1  ของโรงเรียนได้ใช้ชั้นที่ 2 ของอาคารเป็นห้องเรียนของอนุบาล1
          ปี พ.ศ.  2553  สร้างหลังคาโค้ง Metal  sheet (หลังคาเหล็กรีดลอน)  คลุมสนามบาสเกตบอล  ขนาดกว้าง  18  เมตร  ยาว  39  เมตร  สูง  11  เมตร  ใช้เป็นที่ประชุม ทำกิจกรรมและเล่นกีฬาในร่มได้  โดยได้รับงบประมาณจากการทอดผ้าป่าของโรงเรียนเป็นเงิน 1,007,000  บาท  จากยอดเงินทอดผ้าป่า  1,368,800  บาท
         สร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบสปช  205/26  ปรับปรุงปี  2542  ด้วยงบประมาณ 2,165,000  บาท
         สร้างห้องส้วมหญิง  แบบ 4 ที่ /49 ด้วยงบประมาณ  336,000  บาท
         สร้างสหกรณ์  แบบสร้างเอง  งบประมาณ  170,000  บาท
         สร้างเรือนพยาบาลแบบสร้างเอง  งบประมาณ  140,000 บาท ด้วยไม้เก่าของโรงเรียน
         ต่อเติมและปรับปรุงห้องสมุด  ห้องประชุม  และห้องธุรการ  ชั้นล่าง  อาคารนายสาม-ขาง้อ  เซี่ยงจ๊ง  งบประมาณ  250,000  บาท
         วันที่  30  ธันวาคม  2554  นายสงัด  ผ่องดี  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)
         ปี พ.ศ. 2555  ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ  ซึ่งโรงเรียนใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โดยการเทพื้น ค.ส.ล.ให้สูงขึ้น  ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ  จำนวน  2  ห้อง  เป็นเงิน  98,550  บาท
         จัดสร้างลวดตาข่ายป้องกันนกพิราบ  อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)  เป็นเงิน  142,637  บาท
         วางท่อระบายน้ำหลังอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง Metal sheet ยาว 30 เมตร  เป็นเงิน  55,000  บาท
         ปัจจุบันโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)  มีนักเรียนจำนวน  572  คน  ข้าราชการครู  27  คน  ลูกจ้างประจำ 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว  5  คน  รับผิดชอบเด็กในเขตบริการตำบลหนองอ้อ  หมู่ที่ 5, 10, 11, 13 และ 15

Visitors: 7,625